Skip links

Algemene voorwaarden 

Op een opdracht aan Pandinzicht Makelaardij & Vastgoed, hierna te noemen “Pandinzicht”, zijn de Algemene Consumenten Voorwaarden van Vastgoed Pro van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via de website https://www.vastgoedpro.nl/consumentenvoorwaarden. Vanwege de specifieke dienstverlening van Pandinzicht, maakt Pandinzicht van de mogelijkheid gebruik om in aanvulling op of in plaats van de Algemene Consumenten Voorwaarden van Vastgoed Pro, de volgende voorwaarden te hanteren.

Artikel 1 – Totstandkoming van de Verkoopopdracht
1. Tussen Pandinzicht en de opdrachtgever is er sprake van een overeenkomst zodra de opdrachtgever deze digitaal of per schriftelijke opdracht aan Pandinzicht heeft verstrekt.
2. Nadat de opdrachtgever de vooraf overeengekomen courtage/opstartkosten heeft betaald en de opdracht tot dienstverlening heeft ondertekend en digitaal/elektronisch/per post aan Pandinzicht heeft overhandigd, wordt de opdracht uitdrukkelijk aanvaard door Pandinzicht.

Artikel 2 – De omvang en inhoud door Pandinzicht te verlenen diensten
1.De opdracht is ondeelbaar en uit hoofde van zijn opdracht stelt Pandinzicht, afhankelijk van het door opdrachtgever gekozen verkooppakket en/of losse deeldienst en/of full-service dienstverlening de diensten ter beschikking zoals omschreven in de bemiddelingsopdracht.
2. Pandinzicht stelt de koopovereenkomst op, tenzij de koper bij het uitbrengen van zijn bod heeft voorgesteld dat een derde op zijn kosten de koopovereenkomst schriftelijk vastlegt en de opdrachtgever daar mee heeft ingestemd. In Amsterdam is het gebruikelijk dat de koopakte van een woning wordt opgemaakt door een notaris. Deze wordt door de koper aangewezen en betaald. Pandinzicht stelt daarom geen koopakte op wanneer het een woning in Amsterdam betreft. Het opmaken van de koopakte is in dit geval dan ook geen onderdeel van de verkoopopdracht die is gesloten tussen de opdrachtgever en Pandinzicht.
3. Pandinzicht kan en mag werkzaamheden voor het vervullen van de opdracht, onder haar verantwoordelijkheid, uitbesteden aan anderen. De gegevens die de opdrachtgever beschikbaar stelt aan Pandinzicht kunnen om die reden door Pandinzicht gedeeld worden met anderen.
4. Onder de beoordeling van de waarde van de woning verstaat Pandinzicht het verstrekken van een waardeoordeel en het opstellen van een eenvoudig rapport daarover. Dit waardeoordeel is niet hetzelfde als een taxatierapport, dat u bijvoorbeeld nodig heeft voor het aanvragen van een nieuwe hypotheek of het verhogen van de bestaande hypotheek. Een bouwkundige keuring hoort niet bij de omschreven beoordeling. Het rapport wordt overhandigd aan de opdrachtgever. Pandinzicht aanvaardt alleen ten opzichte van hem verantwoordelijkheid voor de inhoud van dat rapport. Het staat de opdrachtgever vrij het rapport of gegevens daaruit ter inzage of ter beschikking te stellen aan derden, mits hij deze derden duidelijk maakt dat Pandinzicht, ten aanzien van de inhoud van het rapport geen verantwoordelijkheid jegens derden aanvaardt. Pandinzicht mag het rapport alleen na overleg met de opdrachtgever ter beschikking stellen aan derden.
5. Pandinzicht adviseert de opdrachtgever over de vraagprijs, maar de opdrachtgever bepaalt zelf de uiteindelijke vraagprijs. De woning wordt aangeboden onder vermelding van “kosten koper”.
6. De opdrachtgever kan er voor kiezen de koopovereenkomst door een andere partij dan Pandinzicht schriftelijk te laten vastleggen. In dat geval behoort het opstellen van de koopakte én de controle op de ondertekening ervan, niet langer tot de opdracht van Pandinzicht. Dit geeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van de courtage of een gedeelte daarvan. Indien een ander dan Pandinzicht de koopovereenkomst schriftelijk vastlegt, zal Pandinzicht de transactiegegevens en belangrijke documentatie met betrekking tot de gesloten koop per e-mail toezenden aan zowel de opdrachtgever als de koper. De vervulling van de opdracht door Pandinzicht is daarmee dan voltooid. Pandinzicht is in dat geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden in de koopovereenkomst.
7. Alleen werkzaamheden die in de bemiddelingsopdracht zijn genoemd vallen onder een door Pandinzicht geaccepteerde opdracht.
8. Pandinzicht kan de opdrachtgever desgewenst in contact brengen met leveranciers van diensten die niet door Pandinzicht zelf verleend worden. Het gaat bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend om diensten als: het uitvoeren van een taxatie, het verrichten van een bouwkundige keuring , het opstellen van een uitgebreide waardeverklaring/waardebepaling , het opstellen/vervaardigen van materiaal voor de woningpresentatie zoals een aanbiedingstekst, foto’s en/of plattegronden. Pandinzicht is bij een dergelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier van de desbetreffende dienst geen partij. Pandinzicht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door deze leveranciers wordt veroorzaakt.
9. Pandinzicht biedt de opdrachtgever zoveel mogelijk de gelegenheid om de opdrachtgever de meest recente diensten van Funda.nl te laten gebruiken. Pandinzicht is hiertoe echter niet verplicht en is niet aansprakelijk als de opdrachtgever hier onverhoopt geen gebruik van kan maken.
10. Pandinzicht kan de woning, kosteloos en zonder dat opdrachtgever hier expliciet toestemming voor geeft, inzetten voor promotionele doeleinden om de woning en/of het woningaanbod van Pandinzicht onder de aandacht te brengen van potentiële kopers. Dit op een wijze die Pandinzicht nuttig of wenselijk acht.

Artikel 3 – Verplichtingen en verklaringen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever is verplicht aanwezig bij de opname van de woning door Pandinzicht. 
2. Door ondertekening van de genoemde opdracht tot dienstverlening, verklaart de opdrachtgever dat hij bevoegd is tot verkoop van de woning en identificeert zich d.m.v. een kopie van een geldig ID aan Pandinzicht te verstrekken.
3. Wanneer de opdrachtgever de woning niet in eigendom heeft, de woning met derden in eigendom heeft, eigenaar van de woning is en een echtgenoot of een geregistreerd partner heeft die in de te verkopen woning woont, dan dient de opdrachtgever te beschikken over volmachten om eerder genoemde (rechts)personen aan een door hem te sluiten koopovereenkomst te binden. De opdrachtgever is verplicht deze volmachten te overleggen als Pandinzicht of de door haar ingeschakelde notaris daarom vraagt. Indien de opdrachtgever dit niet kan is Pandinzicht gerechtigd haar werkzaamheden ten aanzien van de opdracht op te schorten of te beëindigen.
4. De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is zich ervan bewust dat hij verantwoordelijk is voor een juiste overdracht van informatie omtrent de woning. Dit betekent dat de opdrachtgever zich inspant om alle informatie die hij over de woning bezit te delen met (potentiële) kopers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zaken als -al dan niet zichtbare- gebreken, (bouwkundige) kwaliteit, andere bijzonderheden en de juridische status van de woning.
5. De opdrachtgever levert de foto’s en verkooptekst van de woning aan, waarna Pandinzicht deze in de marketingmiddelen plaatst. Alle uitingen omtrent de woning moeten gecontroleerd worden door de opdrachtgever. Eventuele correcties en/of aanvullingen moeten door de opdrachtgever worden gedaan en moeten aan Pandinzicht worden doorgegeven.
6. Indien de opdrachtgever niet alle of onjuiste informatie over de te verkopen woning verstrekt aan Pandinzicht en/of aan de potentiële kopers dan is Pandinzicht door de opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken van derden. In elk geval vrijwaart de opdrachtgever Pandinzicht voor alle hiervoor bedoelde aanspraken voor zover deze het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Pandinzicht zal worden uitgekeerd te boven gaan.
7. Pandinzicht behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om door de opdrachtgever aangeleverde foto’s of teksten te weigeren als deze naar het oordeel van Pandinzicht verkoopbelemmerend kunnen werken of naar het oordeel van Pandinzicht of niet gerelateerd zijn aan de te verkopen woning. Daarnaast is Pandinzicht gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging foto’s of teksten aan te vullen of te verwijderen indien dit naar haar oordeel nodig is voor een goede en snelle verkoop van de woning.
8. Pandinzicht gaat bij de vervulling van zijn opdracht uit van de door opdrachtgever verstrekte informatie over de woning. De opdrachtgever is verplicht om alle verstrekte informatie over de woning en (contact)gegevens actueel te houden. Nieuwe relevante informatie moeten direct schriftelijk of per mail worden doorgegeven aan Pandinzicht. Pandinzicht mag de aan haar verstrekte (contact)gegevens en overige informatie als juist blijven beschouwen tot de opdrachtgever haar schriftelijk of per e-mail nieuwe (contact)gegevens of informatie heeft meegedeeld.
9. De opdrachtgever weet dat een koper gedurende drie dagen na het ondertekenen van een koopovereenkomst een wettelijke bedenktijd heeft die hem het recht geeft de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Een verkoper (de opdrachtgever) heeft dat recht niet.
10. Zodra de opdrachtgever met een koper wilsovereenstemming heeft bereikt over de voor hem belangrijkste zaken van de koop, dient de opdrachtgever Pandinzicht hiervan direct op de hoogte te stellen. Pas wanneer deze overeenstemming door de koper en de opdrachtgever schriftelijk is ondertekend kunnen daaraan rechten worden ontleend.

Artikel 4 – Einde van de opdracht
1. Een opdracht loopt voor een periode van onbepaalde tijd en eindigt door: – bereikte overeenstemming tussen de opdrachtgever en een koper over de verkoopprijs, aanvaardingsdatum en de overige condities en voorwaarden. Voor zover van toepassing verplicht Pandinzicht zich tot het opstellen van een koopovereenkomst, onder voorwaarde dat de benodigde gegevens op de daartoe gevraagde wijze worden aangeleverd. – intrekking door de opdrachtgever. – teruggaaf door Pandinzicht. Dit is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden.
2. Pandinzicht is volgens artikel 12 van de Algemene Consumenten Voorwaarden van Vastgoed Pro gerechtigd de opdracht terug te geven. Dit mag (ook) wanneer de opdrachtgever: – niet of niet tijdig aan betalingsverzoeken van Pandinzicht voldoet; – aanvragen tot bezichtigingen van de woning niet opvolgt; – vragen van belangstellenden niet of niet snel genoeg beantwoordt; – de door Pandinzicht gevraagde stukken niet, of niet tijdig genoeg, aanlevert; – tips en verkoopadviezen van Pandinzicht niet opvolgt terwijl de woning al langer dan 2 jaar te koop staat;
3. Intrekking of teruggaaf van een opdracht dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan.
4. Als de opdracht wordt beëindigd heeft de opdrachtgever in geen geval recht op restitutie van het honorarium door Pandinzicht.

Artikel 5 – Courtage en extra kosten
1. De courtage aan Pandinzicht is verschuldigd voor het leveren van diensten bij het in verkoop aanbieden van een woning voor de opdrachtgever. De daadwerkelijke verkoop van de woning maakt daar geen onderdeel van uit en de courtage is hier dan ook niet afhankelijk van. M.u.v. de 100% verkoop door Pandinzicht dienstverlening, waar de courtage wel afhankelijk is van de daadwerkelijke verkoop. De courtage is opgenomen in de bemiddelingsopdracht.
3. De opdracht is ondeelbaar. Om die reden heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van en/of korting op de uit hoofde van de verleende opdracht door hem aan Pandinzicht verschuldigde bedragen als werkzaamheden, die deel uitmaken van de opdracht, op verzoek van de opdrachtgever niet of niet volledig worden verricht.
4. Zodra de opdrachtgever een opdracht aan Pandinzicht heeft verstrekt, is de daarbij genoemde courtage als vordering opeisbaar.
5. Als een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag dat men aan Pandinzicht verschuldigd is.
6. Indien een opdrachtgever overlijdt, hebben zijn nabestaanden geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen of een deel daarvan.
7. Tenzij anders overeengekomen, vergoedt de opdrachtgever de kosten voor extra diensten, die Pandinzicht ten behoeve van de opdrachtgever verricht. Er is sprake van een opdracht tot het verrichten van een extra dienst en/of het maken van extra kosten aan Pandinzicht indien door de opdrachtgever via de website van Pandinzicht of per e-mail hiertoe opdracht is gegeven.
8. De opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort aan Pandinzicht is de vergoeding voor de verrichtte extra diensten en/of de gemaakte extra kosten verschuldigd.
9. Indien de woning is verkocht zonder dat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen jegens Pandinzicht heeft voldaan en/of indien daarvoor nog een betalingsregeling loopt, dan vervalt de eventuele betalingsregeling en zal het nog door de opdrachtgever aan Pandinzicht verschuldigde bedrag worden voldaan uit de door de opdrachtgever ontvangen koopsom voor de woning. Dit via de door de notaris voor de opdrachtgever op te stellen eindafrekening en op de dag dat de woning in eigendom wordt overgedragen aan de koper. Door ondertekening van de bemiddelingsopdracht geeft de opdrachtgever aan Pandinzicht toestemming om de notaris hiertoe opdracht te geven onder opgave van het openstaande bedrag. De notaris zal het door de opdrachtgever aan Pandinzicht. verschuldigde bedrag dan rechtstreeks aan Pandinzicht voldoen. De opdrachtgever dient daartoe voldoende gelden aan de notaris beschikbaar te stellen.

Artikel 6 – Beperking Aansprakelijkheid
1. Wanneer de koper de opgestelde koopovereenkomst niet ondertekent, is Pandinzicht daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor. In dat geval kan de opdrachtgever de koper schriftelijk of per e-mail meedelen dat de opdrachtgever niet gebonden is aan de bereikte overeenstemming.
2. Als de opdrachtgever niet handelt volgens artikel 4 van de Algemene Consumenten Voorwaarden van Vastgoed Pro kan Pandinzicht op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor geleden schade.
3. De aansprakelijkheid van Pandinzicht en haar medewerkers is beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan Pandinzicht verschuldigd is, althans tot het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Pandinzicht zal worden uitgekeerd.
4. Wanneer de opdrachtgever Pandinzicht aansprakelijk wil stellen voor schadevergoeding moet de opdrachtgever dit onverwijld schriftelijk of per mail melden aan Pandinzicht.
5. Iedere aanspraak op Pandinzicht wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na beëindiging van de opdracht alsmede na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever met de desbetreffende aanspraak bekend is geworden of daarmee bekend had kunnen zijn.
6. Pandinzicht aanvaardt bij het uitvoeren van de opdracht alleen verantwoordelijkheid jegens haar opdrachtgever. Voor het overige sluit Pandinzicht uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit, waaronder, doch niet uitsluitend, aansprakelijkheid voor gevolgkosten.
7. Pandinzicht is steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of deze ongedaan maken. De opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking verlenen.
8. Alle bedingen in de Algemene Consumenten Voorwaarden van Vastgoed Pro en de overige bepalingen die onderdeel uitmaken van de bemiddelingsopdracht tussen Pandinzicht en haar opdrachtgever(s) gelden ook voor en ten behoeve van de bestuurders van Pandinzicht en voor iedereen die voor Pandinzicht werkzaam zijn of waren in welke hoedanigheid ook.
9. Wanneer door de opdrachtgever ingeschakelde derden (waaronder doch niet uitsluitend, een fotograaf, notaris of bouwkundige) schade hebben veroorzaakt kan Pandinzicht daar nooit aansprakelijk voor worden gesteld.
10. Pandinzicht gebruikt elektronische middelen zoals e-mail en andere middelen van dataverkeer. Pandinzicht en de opdrachtgever erkennen dat dit risico’s met zich mee brengt, zoals bijvoorbeeld virussen, vertragingen, vervormingen of verdwijning. Zowel Pandinzicht als de opdrachtgever zullen hetgeen doen dat redelijkerwijs van hen verwacht kan worden ter voorkoming van de voornoemde risico’s. De opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van schade als gevolg van het gebruik van deze middelen. Pandinzicht is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van de elektronische middelen voortvloeit.
11. Pandinzicht is niet aansprakelijk voor een onjuiste of geen vermelding van de betreffende woning en het presentatiemateriaal van deze woning op andere internetsites dan de internetsite test.pandinzicht.com.

Artikel 7 – Bedenktijd

1. Nadat de opdrachtgever via de site een opdracht tot dienstverlening door Pandinzicht heeft gedaan heeft de opdrachtgever 14 dagen bedenktijd.
2. De opdrachtgever wordt door Pandinzicht per mail geïnformeerd over deze bedenktijd.
3. Pandinzicht kiest er voor om direct te beginnen met zijn dienstverlening aan opdrachtgever. Pandinzicht doet dit om het proces van de woning in verkoop plaatsen niet met 14 dagen te vertragen.
4. Artikel 7.3 heeft als gevolg dat, indien opdrachtgever de opdracht herroept, er toch kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht voor de diensten/producten die reeds afgenomen zijn.
5. In verband met het herroepingsrecht vraagt Pandinzicht u bij het plaatsen van de opdracht uitdrukkelijk of u onmiddellijke uitvoering van uw opdracht wenst. Als u namelijk aangeeft onmiddellijke uitvoering te wensen, dan vervalt het herroepingsrecht direct en kan Pandinzicht direct voor u aan de slag. Als u dat niet aangeeft, dan zal Pandinzicht eerst 14 dagen wachten met de uitvoering van de opdracht (de duur van het herroepingsrecht).
6. Als de opdrachtgever gebruik wil maken van het recht op herroeping van de opdracht, dan dient de opdrachtgever dit binnen de bedenktijd te melden, door middel van een expliciete schriftelijke of elektronische mededeling aan Pandinzicht. Na ontvangst van deze mededeling stuurt Pandinzicht onverwijld een ontvangstbevestiging.
7. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van het recht op herroeping van de opdracht, zijn de kosten van de opdracht, zoals overeengekomen onder artikel 5 van de algemene voorwaarden van Pandinzicht, slechts verschuldigd voor zover zij daadwerkelijk gemaakt zijn. Deze kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit: – een bezoek en woningopname door de makelaar: € 150,- – het verstrekken van een “te-koop”-bord/poster € 50,- – het plaatsen van de woning op Funda.nl: € 250,-
8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op de bedenktijd ligt bij de opdrachtgever.

Artikel 8 – Geschil
1. Artikel 17 en 18 van de Algemene Consumenten Voorwaarden van Vastgoed Pro zijn niet van toepassing. In plaats daarvan geldt bij een geschil tussen opdrachtgever en Pandinzicht het volgende: als opdrachtgever een klacht heeft over de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, meldt hij deze klacht schriftelijk aan Pandinzicht. 2. Leidt de klacht niet tot een oplossing? Dan kan de opdrachtgever het geschil voorleggen aan de rechter. Hij heeft hier 12 maanden de gelegenheid voor (vanaf het moment waarop hij de klacht bij de makelaar heeft ingediend).

Artikel 9 – Aanpassing voorwaarden

1. Pandinzicht is gerechtigd om de Verkoopvoorwaarden Pandinzicht op elk door haar gewenst moment te wijzigen.
2. Indien Pandinzicht een wijziging als bedoeld in artikel 9.1 doorvoert, is zij verplicht de opdrachtgever daarover te informeren.
3. Indien de opdrachtgever de wijziging niet wil accepteren, heeft hij het recht de opdracht in te trekken. Doet hij dat niet binnen twee maanden nadat de in artikel 9.1 genoemde wijziging aan hem is meegedeeld, dan zijn de gewijzigde Verkoopvoorwaarden Pandinzicht van toepassing op de overeengekomen opdracht met ingang van de datum waarop voornoemde wijziging aan de opdrachtgever is meegedeeld.

Wat is mijn huis waard?

Ontvang direct een gratis waarderapport én elk kwartaal een update.