Verkoopvoorwaarden Pandinzicht

Op een opdracht aan Pandinzicht Makelaardij & Vastgoed, hierna te noemen “Pandinzicht”, zijn de Algemene Consumenten Voorwaarden van Vastgoed Pro van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via de website https://www.vastgoedpro.nl/consumentenvoorwaarden. Vanwege de specifieke dienstverlening van Pandinzicht, maakt Pandinzicht van de mogelijkheid gebruik om in aanvulling op of in plaats van de Algemene Consumenten Voorwaarden van Vastgoed Pro, de volgende voorwaarden te hanteren.

Artikel 1 – Totstandkoming van de Verkoopopdracht
1. Tussen Pandinzicht en de opdrachtgever is er sprake van een overeenkomst zodra de opdrachtgever deze digitaal of per schriftelijke opdracht aan Pandinzicht heeft verstrekt.
2. Nadat de opdrachtgever de vooraf overeengekomen courtage heeft betaald en de opdracht tot dienstverlening heeft ondertekend en digitaal/elektronisch/per post aan Pandinzicht heeft overhandigd, wordt de opdracht uitdrukkelijk aanvaard door Pandinzicht.

Artikel 2 – De omvang en inhoud door Pandinzicht te verlenen diensten
1.De opdracht is ondeelbaar en uit hoofde van zijn opdracht stelt Pandinzicht, afhankelijk van het door opdrachtgever gekozen verkooppakket en/of losse deeldienst en/of full-service dienstverlening de diensten ter beschikking zoals omschreven in de bemiddelingsopdracht.
2. Pandinzicht stelt de koopovereenkomst op, tenzij de koper bij het uitbrengen van zijn bod heeft voorgesteld dat een derde op zijn kosten de koopovereenkomst schriftelijk vastlegt en de opdrachtgever daar mee heeft ingestemd. In Amsterdam is het gebruikelijk dat de koopakte van een woning wordt opgemaakt door een notaris. Deze wordt door de koper aangewezen en betaald. Pandinzicht stelt daarom geen koopakte op wanneer het een woning in Amsterdam betreft. Het opmaken van de koopakte is in dit geval dan ook geen onderdeel van de verkoopopdracht die is gesloten tussen de opdrachtgever en Pandinzicht.
3. Pandinzicht kan en mag werkzaamheden voor het vervullen van de opdracht, onder haar verantwoordelijkheid, uitbesteden aan anderen. De gegevens die de opdrachtgever beschikbaar stelt aan Pandinzicht kunnen om die reden door Pandinzicht gedeeld worden met anderen.
4. Onder de beoordeling van de waarde van de woning verstaat Pandinzicht het verstrekken van een waardeoordeel en het opstellen van een eenvoudig rapport daarover. Dit waardeoordeel is niet hetzelfde als een taxatierapport, dat u bijvoorbeeld nodig heeft voor het aanvragen van een nieuwe hypotheek of het verhogen van de bestaande hypotheek. Een bouwkundige keuring hoort niet bij de omschreven beoordeling. Het rapport wordt overhandigd aan de opdrachtgever. Pandinzicht aanvaardt alleen ten opzichte van hem verantwoordelijkheid